Hippsy őszi fotópályázat - Hivatalos játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A "Hippsy őszi fotópályázat"  nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Longoos Kft. (székhely: 1096. Budapest. Telepy u. 2/F, adatkezelési nyilvántartás száma: NAIH-91145/2015), a továbbiakban: "Szervező".

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a hippsy.hu honlapon már korábban, vagy a nyereményjáték időtartama alatt regisztrál személyes adataival, valamint megfelel a Játékszabályzatban feltüntetett valamennyi feltételnek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói.
Amennyiben a Szervező vagy megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a Szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt illetve annak értékét visszakövetelheti.

3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2017. október 24-túl, 2017. október 30-ig tart.

4. A nyereményjáték leírása

A nyereményjáték időtartama alatt készíts egy fotót melyen jól látszik a Hippsy derékmelegítő a viselőjén. A fotón szerepelhet más személy is, akár többen is (de belegyezését kell adnia a kép feltöltéséhez).

Ezt a fotót kell feltölteni a Hippsy facebook oldalára:

https://www.facebook.com/derekmelegito/

Egy játékos több fotóval is pályázhat.

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat játékos általi elfogadása, amelyet a Játékos a fotó feltöltésével elfogadottnak tekint!

 A nyilatkozat szövegezése:

Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a jelen honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott adataim kezelője a Longoos Kft. (székhelye: 1096. Budapest, Telepy u. 2/F., Cégjegyzékszám: 01-09-894-057, Adószám: 14215238-2-43). Az adatkezelés célja a Longoos Kft. által gyártott, illetve forgalmazott termékek népszerűsítése. Jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelentem, hogy részt kívánok venni a „Hippsy őszi fotópályázat” nyereményjátékban. Továbbá tudomásul veszem, hogy az általam közzétett digitális tartalmakat (fotókat) a Longoos Kft. felhasználhatja, módosíthatja, és megjelenítheti más felületeken (offline és online) is határozatlan ideig. Tovább hozzájárulok ahhoz, hogy a Longoos Kft-től, akcióival, termékeivel, szolgáltatásaival illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjak. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.

5. A nyerés feltételei

A nyereményjáték időtartama alatt minden, a Hippsy facebook oldalán a feltételeknek megfelelő fotót beküldő Játékos részt vesz a nyereménysorsoláson.

6. Nyeremények

A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 4 darab nyereményt oszt ki a következő módon:

 • Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a meghatározott módon érvényesen pályázik, a következő nyereményeket nyerheti meg: 

  • 1 db 5000 Ft értékű Hippsy VIP kártya

  • 3 db Választható termék (1 termék / nyertes)

   A sorsolás időpontja: 2017. október. 30. délelőtt 11 óra

A nyerés tényéről azonnal (de legkésőbb 3 napon belül) visszajelzést kap a promóciós weboldalon és emailben is.

A nyeremények készpénzre nem válthatóak. A Szervező a nyereményeket a nyertes Játékos által megadott címre postai úton juttatja el.

Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.

  További feltételek:
  A Játék időtartama alatt egy Játékos több képpel is indulhat, amennyiben a képek nem azonos beállításúak. Attól függetlenül, hogy a képen több szereplő található a nevezése, csak 1 Játékosnak tekintendő.
  Amennyiben valamely Játékos nem felel meg a játékszabály feltételeinek, úgy az érintett Játékost Szervező a nyereményjátékból kizárhatja. A nyereményjáték időtartama előtt vagy azt követően regisztrált Játékosok a sorsoláson nem vesznek részt.
  Szervező kizárhatja a nyereményjátékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatai nem valósak vagy hibásak. A Játékos hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

  7. Tartaléknyertesek

  Amennyiben a nyertes Játékosnak a hibás adatközléséből vagy egyéb okból kifolyólag nem sikerül átadni az ajándékot, vagy beküldött pályázata alapján az ajándékra nem jogosult, vagy kizárásra került. Úgy a soron következő pályázattal regisztrált Játékos lesz jogosult, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglaltaknak.

  A tartaléknyertesek nem kerülnek megjelenítésre a nyereményjáték weboldalán.

  8. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei

  A Szervező 5 napon belül felveszi a kapcsolatot a Játékossal, a Játékos regisztrációkor megadott elérhetőségein. A promóció végét (2017. október 29.) követő 90 napon belül vállalja Szervező a nyeremény eljuttatását a Játékossal egyeztetett, a regisztráció alkalmával megadott címre. Szervező a nyeremények postai úton történő kézbesítésével teljesíti nyereményátadási kötelezettségét.

  A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a Játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem felróható.

  A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

  9. A Szervező jogai

  Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

  A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

  1. a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,
  2. visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

  Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

  A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

  A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.


  10. Általános rendelkezések

  A Játékosok a fotó feltöltésével jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.

  A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

  A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.

  A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak esetében kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Szervező vállalja, hogy a kiskorúak adatainak kezelését különös gondossággal végzi.

  A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget, illetve a bejelentett adatfeldolgozót. A Játékosok a játékban való regisztrációval egyben hozzájárulnak adataiknak a jelen Játékszabály 4. pontjában rögzített módon történő kezeléséhez.

  11. Egyéb

  A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

  Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

  Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

  A nyereményigények elévülése az összes kisorsolásra kerülő nyeremény esetében: 2017. november 1-től számított 90 nap.

  VISSZA A TETEJÉRE